APPLIED MATHEMATICS
A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES
Volume 36, Series B, Number 2, June 2021
 

                           CONTENTS

Pages

 
159 Optimal control of a quality supervision profit model for the electronic intermediary
XU Ying-tao     ZHANG Ying     LV Zhen-hong
172 Checking weak and strong optimality of the solution to interval convex quadratic program
XIA Meng-xue     LI Miao-miao     ZHANG Ben     LI Hao-hao
187 Demi-linear analysis II—demi-distributions
LI Rong-lu     ZHONG Shu-hui     KIM Do-han     WU Jun-de
207 Rearrangement and the weighted logarithmic Sobolev inequality
JIANG Ming-hong     RUAN Jian-miao     ZHU Xiang-rong
218 A popular reaction-diffusion model fractional Fitzhugh-Nagumo equation: analytical and numerical treatment
Orkun Tasbozan
229 Optical soliton and elliptic functions solutions of Sasa-satsuma dynamical equation and its applications
Aly R. Seadawy     Naila Nasreen     LU Dian-chen
243  Central limit theorem for linear processes generated by IID random variables under the sub-linear expectation
LIU Wei     ZHANG Yong
256 Non-uniform Berry-Esseen bound by unbounded exchangeable pairs approach
LIU Da-li     LI Zheng     WANG Han-chao     CHEN Zeng-jing
269 Parametric estimation for the simple linear regression model under moving extremes ranked set sampling design
YAO Dong-sen     CHEN Wang-xue     LONG Chun-xian
278 On a subclass of bi-univalent functions defined by convex combination of order $\alpha$ with the Faber polynomial expansion
Wurenqiqige     LI Shu-hai     Tsedenbayar Dashdondog
287 Preliminary prediction of the control reproduction number of COVID-19 in Shaanxi Province, China
LI Zhi-min     ZHANG Tai-lei     GAO Jian-zhong     LI Xiu-qing     MA Ling-juan     BAO Xiong-xiong
304 Automatic liver and tumor segmentation based on deep learning and globally optimized refinement
HONG Yuan     MAO Xiong-wei     HUI Qing-lei     OUYANG Xiao-ping     PENG Zhi-yi     KONG De-xing