Home Introduction Editorial Board Contact Us Ser.A

EDITORIAL COMMITTEE
 

Honorary Editors:  Dong Guangchang (董光昌)   Zeng Qingcun (曾庆存)
                   Zhang Gongqing (张恭庆)    Zhou Yulin (周毓麟)
Editors-in-Chief:   Li Daqian (李大潜) Lin Zhengyan (林正炎)
 

Members
 

Bai Fengshan (白峰杉) Tsinghua University
Bai Zhaojun (柏兆俊) University of California, Davis, USA
Bao Gang (包刚) Zhejiang University
Cai Zongwu (蔡宗武) University of Kansas, USA; Xiamen University
Chen Jiecheng (陈杰诚) Zhejiang Normal University
Chen Shuping (陈叔平) Guizhou University; Zhejiang University
Chen Yongchuan (陈永川) Nankai University
Cheng Jin (程晋) Fudan University
E Weinan (鄂维南) Princeton University, USA; Peking University
Feng Jianfeng (冯建峰) University of Warwick, UK; Fudan University
Gao Xiaoshan (高小山) Academy of Mathematics and System Sciences
Ge Gennian (葛根年) Capital Normal University
Geng Zhi (耿直) Peking University
Guo Jianhua (郭建华) Northeast Normal University
Guo Lei (郭雷) Academy of Mathematics and System Sciences
He Xuming (何旭铭) University of Michigan, USA
Jiang Song (江松) Institute of Applied Physics and Computational Mathematics
Li Daqian (李大潜) Fudan University
Li Song (李松) Zhejiang University
Li Yong (李勇) Jilin University
Lin Fanghua (林芳华) Courant Institute, USA; Zhejiang University
Lin Zhengyan (林正炎) Zhejiang University
Wu Zongmin (吴宗敏) Fudan University
Xin Zhouping (辛周平) Chinese University of Hong Kong
Xu Zongben (徐宗本) Xi'an Jiaotong University
Yuan Yaxiang (袁亚湘) Academy of Mathematics and System Sciences
Zhang Meirong (章梅荣) Tsinghua University
Zhou Dingxuan (周定轩) City University of Hong Kong
Zhu Xiping (朱熹平) Sun Yat-sen University
 

Editorial office: Pan li(潘利) Bian Xuyong(边徐勇) Chen Mingfei(陈明飞)(director)